h1

PERSOAL SANITARIO E DE SUPERVISIÓN 


Médico coodinador: da resposta ás chamadas de demanda na Central de Coordinación a través do 061 ou do 902 400 116. Ante unha demanda sanitaria garante a súa avaliación e a asignación da resposta idónea en función das características da situación e dos recursos dispoñibles nese momento. Estas respostas poden ser: información, consello médico, derivación a un centro sanitario ou coordinación de recursos asistenciais e de transporte sanitario.

Ademais, realiza o seguimento e control estrito dos seus servizos coa toma de decisións pertinentes en función da información dispoñible; presta apoio asistencial a profesionais sanitarios mediante telemedicina e teleasistencia; e colabora na formación de persoal sanitario externo.

Xefe de garda: máxima autoridade durante a quenda, funcionalmente responsable do seguimento da actividade do persoal de operación telefónica, e dos profesionais sanitarios e non sanitarios encargados da asistencia e do transporte

O persoal facultativo participa na formulación, desenvolvemento e funcionamento dos programas asistenciais especiais, no deseño e a mellora dos programas informáticos da Central de Coordinación, e na elaboración de protocolos asistenciais.

Enfermeiro de consulta: atende as demandas de asesoría  e consultoría sanitaria, e educación para a saúde que chegan a través do 902 400 116 e do 061. A
signa a resposta máis adecuada e responsabilízase do seu seguimento. 

Formador: participa na formación inicial e continuada do persoal operador; realiza o seguimento e a detección das necesidades formativas, a estruturación e a implantación de programas formativos para o persoal operador; e actualiza as bases de datos e a información de interese na aplicación Acorde.

xestores telefónicos

Teleoperadores: persoal encargado da recepción das chamadas que, tras a súa clasificación, poden ser transferidas. Localizan do xeito máis preciso posible o punto da urxencia e aseguran a comunicación telefónica co lugar do incidente. Tamén, clasifican a demanda sanitaria coa axuda do soporte informático elaborado por médicos  segundo protocolos pechados (sistema CADE).

Locutores: persoal encargado, por delegación do médico e baixo supervisión do mesmo, de seleccionar e activar os recursos que se envían a cada servizo. Realizan un seguimento exhaustivo do servizo, tanto de horas e tempos, como de calquera outra incidencia que afecte o desenvolvemento do mesmo, y recollen os datos administrativos.