h1

Persoal sanitario e de supervisión da FPUS-061


Médico coordinador:

 • Encargado de dar resposta ás chamadas de demanda que entran na Central de Coordinación, sexa a través do 061 ou a través do 902 400 116. Ante unha demanda sanitaria debe garante a súa avaliación e a asignación da resposta idónea en función tanto das características da situación que se lle comunica como dos recursos dispoñibles nese momento. Estas respostas poden ser:
   
  1. Información:

  2. Consello médico

  3. Derivación a un centro sanitario

  4. Coordinación de recursos asistenciais e de transporte sanitario
    
    
 • Realiza ou seguimento e o control estrito dos seus servizos, tomando sobre a marcha as decisións que sexan pertinentes en función dá información que lle chega.
   
 • Presta apoio asistencial a profesionais sanitarios mediante telemedicina e teleasistencia.

 • Colabora na formación de persoal sanitario externo.

Xefe de garda:
 • Durante a quenda é a máxima autoridade do Centro Coordinador, funcionalmente o responsable último do seguimento de actividade tanto do persoal operador do devandito Centro como do persoal, sanitario e non sanitario do 061 que realizan a asistencia e do transporte
   
 • Encárgase da coordinación dos servizos de especial complexidade: emerxencias, accidentes de múltiples vítimas, códigos 1, 2 e 3.
   
 • É o responsable da toma de decisións definitivas no hipotético caso de discrepancia de pareceres entre os distintos intervenientes nos servizos que levan o resto dos médicos coordinadores.
   
O persoal facultativo participa na formulación, desenvolvemento e funcionamento dos programas especiais: Alerta Corazón, Alerta Escolar, Alerta Pediátrica, Alerta Xordos, Programa HADO, Programa ACOUGO. Participa, así mesmo, no deseño e a mellora dos programas informáticos que serven de soporte o traballo da Central, así como na elaboración de protocolos de actuación asistencial no seu campo de traballo, tanto para situacións ordinarias como extraordinarias.

Enfermeiro de consulta:
 • Atende as demandas de asesoría  e consultoría sanitaria, e educación para a saúde que lle chegan a través do 902 400 116 e do 061.
   
 • Atende, asigna a resposta adecuada e responsabilízase do seguimento das demandas de enfermería que chegan á Central.
   
 • Apoia na resolución protocolizada de problemas non graves de saúde en épocas de especial aumento da demanda.
   
Formador:
 • Participa na formación inicial e continuada do persoal operador.

 • Fai o seguimento e detección das necesidades formativas, a estruturación e a implantación de programas de formación para o persoal operador da Central de Coordinación.

 • Realiza ou seguimento diario da actividade do persoal operador

 • Actualiza as bases de datos e información de interese na aplicación ACORDE

 • Leva a cabo o manexo e análise dos datos achegados polo ACD

 

 

 

 


Persoal da empresa de operación telefónica: xestores telefónicos


Teleoperadores:

 • Persoal encargado da recepción das chamadas e, segundo a resposta obtida tras a clasificación das mesmas, poden ser transferidas transferidas ao resto do persoal da Sala
  Funcións xerais, entre outras:

  1. Ser a vía de entrada de todas as chamadas que se reciben na Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias 061 de Galicia.

  2. Realizar a localización o máis precisa posible do punto onde se atopa a urxencia, asegurando a comunicación telefónica co lugar do incidente mediante o rexistro dun número de teléfono de contacto.

  3. Facer a clasificación do tipo de demanda sanitaria coa axuda de soporte informático elaborado por médicos en base a protocolos pechados (sistema CADE).

Locutores:
 • Persoal encargado, por delegación do médico e baixo supervisión do mesmo, de seleccionar e activar os recursos que se envían a cada servizo.
  Funcións xerais, entre outras:

  1. Realizar un seguimento exhaustivo do servizo, tanto de horas e tempos, como de calquera outra incidencia que afecte o desenvolvemento do mesmo (variación no estado do paciente, problemas técnicos do vehículo, etc.)

  2. Manter informado constantemente o médico coordinador da evolución do servizo.

  3. Recoller datos administrativos e facilitar o número de expediente (ficha) ao recurso unha vez finalizado o servizo.